Príhovor zakladajúcich členov farníkom:

Milé naše spolufarníčky a milí naši spolufarníci,

určite ste postrehli, že nedávno Konferencia biskupov Slovenska vydala vyhlásenie, ktoré rozvírilo hladinu verejného života na Slovensku. Kritizovala v ňom enormný rast bohatstva na jednej strane a chudoby na strane druhej. Pri tejto príležitosti sa obrátila i na laické hnutia a veriacich a vyzvala ich k väčšej obetavosti a vynaliezavosti pri odstraňovaní hmotných a morálnych bied našej spoločnosti Toto vyhlásenie sa stretlo s odozvou politikov, ale i obyčajných ľudí. Dlhotrvajúce pôsobenie cirkvi v sociálnej oblasti sa už skôr dotklo aj nás farníkov Kostola Svätej Rodiny v Bratislave - Petržalke a inšpirovalo k založeniu farského spoločenstva Spoločné dobro (Salus communis), ktoré ma z praktických dôvodov formálnu podobu občianskeho združenia. Malo by to pomôcť najmä pri získavaní prostriedkov na konkrétnu činnosť. V týchto dňoch je už potvrdená jeho oficiálnu registrácia na ministerstve vnútra SR.

Zhoda okolnosti prispela k tomu, že práve dnes - na prvú adventnú nedeľu, keď sa začína nový cirkevný rok, môžeme teda rozbehnúť činnosť niečoho, v čom by sme radi videli istú symboliku nového začiatku života našej farnosti. Pred časom sa tu v Petržalke konalo podujatie, ktoré je súčasťou vzdelávacích aktivít o sociálnej náuke cirkvi organizovaných predsedom Rady pre vedu, vzdelávanie a kultúru Konferencie biskupov Slovenska otcom biskupom Františkom Rábekom. Okrem iného na ňom zaznela myšlienka, že zjavená pravda pri bohoslužbách v chrámoch a kostoloch by mala vykročiť do ulíc a reagovať na konkrétne potreby ľudí. K tomu nás nabádala aj návšteva pápeža Jana Pavla II, ktorú má väčšina z nás v živej pamäti. Práve jeho encykliku venovanú sociálnej náuke cirkvi Centesimus annus by chceli svojou činnosťou rozmieňať na drobné.

Základným poslaním združenia Spoločné dobro – vychádzajúc z princípov sociálnej náuky cirkvi – je v rámci daných možností organizovať sociálnu a charitatívnu pomoc na to odkázaným ľuďom, osobitne starým a zdravotne postihnutým, rodinám, mládeži, nezamestnaným i bezdomovcom, ako aj ďalším skupinám, ktoré to budú potrebovať. V nadchádzajúcom období sa naše združenie obráti na Vás farníkov s minianketou, pomocou ktorej chce zistiť, aké sú konkrétne sociálne potreby farnosti. Uvedomujeme si totiž, že úspešne rozvíjať možno iba to, čo ľudia naozaj chcú a potrebujú. Radi by sme poznali aj to, čím vy osobne môžete v tejto oblasti pomôcť a či sa chcete do združenia prihlásiť. Našou ambíciou je, aby nás činnosť v združení zblížila a aby sme sa my, veriaci farnosti Svätej rodiny, stali naozajstnou rodinou, živým cirkevným spoločenstvom, ktorého duchovný život prežiari láska prejavená v pomoci svojmu blížnemu a nevyčerpá sa len účasťou na svätej omši.

V Bratislave dňa 27.11.2005

 
Zakladajúci členovia združenia Spoločné dobro pri farnosti Svätej rodiny

Ciele združenia Spoločné dobro

Základným poslaním združenia Spoločné dobro (Salus communis) - vychádzajúc z princípov sociálnej náuky katolíckej cirkvi a zásad dobrovoľnej služby verejnosti - je organizovať sociálnu a charitatívnu pomoc predovšetkým veriacim spoluobčanom (mládeži, rodinám, starým a postihnutým, nezamestnaným a sociálne odkázaným). Združenie chce ďalej poskytovať poradenstvo v sociálnej oblasti, pomáhať nezamestnaným pri hľadaní pracovných príležitosti, organizovať chránené dielne pre telesne postihnutých, cenovo dostupné jazykové a rekvalifikačné kurzy, ako aj vzdelávanie dospelých a robiť iné záujmové aktivity, ktoré by vychádzali z pestrej palety iniciatívnych návrhov obsiahnutých vo vyhodnotení ankety medzi veriacimi farnosti Svätej rodiny.

Združenie Spoločné dobro (Salus communis) pri farnosti Svätej rodiny v Petržalke začína rozvíjať svoju činnosť, o ktorej vás chce pravidelne informovať aj prostredníctvom tejto vývesky. Jeho zakladatelia si uvedomujú, že v tejto zárodočnej etape sa ešte združenie nemôže prezentovať činmi, ktoré by vás mohli svojim strhujúcim príkladom pritiahnuť k spontánnej spolupráci. Napriek tomu by sme chceli vyzvať tých, čo majú aspoň trochu možnosť podeliť sa o svoj čas a cítia potrebu z talentov a dobier, ktorými ich obdaril Boh, odovzdávať čosi svojim blížnym, aby neváhali a vyplnili prihlášku do nášho rodiaceho sa spoločenstva. Svoje miesto medzi nami majú aj tí, ktorí našu pomoc potrebujú. Prihláška je dispozícii vo vnútri kostola pri modlitebných knižkách, ako aj v sakristii alebo na stránke .

Rozšírme svoje rady, hľadajme Božie kráľovstvo v nás a v našich srdciach!

 

Adresa: SPOLOČNÉ DOBRO - SALUS COMMUNIS, združenie
Rímskokatolícka Cirkev farnosť Sv. Rodiny Petržalka II.
Námestie Jána Pavla II. č. 1
851 02  Bratislava 5

mobil: +421904 637707
"e-mail:janapeka@yahoo.com"