SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO
Občianske združenie SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO

Je združením farníkov pri Farnosti Svätá rodina v Bratislave - Petržalke.
Milí priatelia, ctení farníci,
vitajte na stránke občianskeho združenia Spoločné dobro (Salus communis), ktoré pôsobí pri Rímskokatolíckej farnosti Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke. Združenie vzniklo z iniciatívy zakladajúcich členov ako laické hnutie s cieľom združovať farníkov ochotných angažovať sa v živote farnosti a podľa možnosti poskytovať záujemcom informácie či služby v duchu princípov sociálnej náuky Katolíckej cirkvi. Spoločné dobro bolo 21. 10. 2005 riadne zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky ako občianske združenie, čo upravuje jeho administratívnu správu a záväzky vyplývajúce zo zákona a do istej miery ovplyvňuje aj možnosti a formy činnosti. V čase svojho vzniku bolo jediným spoločenstvom farnosti, preto na začiatku svojho pôsobenia sa jeho členovia angažovali v rozličných oblastiach zohľadňujúc potreby farníkov najmä v sociálnej a vzdelávacej oblasti a hľadali optimálny model svojej existencie. Postupne vznikali ďalšie farské spoločenstvá so špecifickým poslaním, a preto sa v súčasnosti mení postavenie Spoločného dobra s cieľom vytvárať platformu na vzájomnú spoluprácu farských spoločenstiev pri rešpektovaní pastoračného plánu farnosti. Vzhľadom na doterajšie skúsenosti z pôsobenia vo farnosti členovia vedenia navrhli zmeny stanov združenia, ktoré boli schválené valným zhromaždením a nadobudli platnosť 7. 12. 2016 ich registráciou na Ministerstve vnútra SR. Text stanov v plnom znení je k dispozícii na našej stránke, kde sú špecifikované ciele a poslanie združenia.
Vychádzajúc zo štatútu Spoločného dobra by sme radi zmapovali situáciu vzhľadom na potreby farníkov a koordinovali pomoc rodinám, osamelým, starším, chorým, ktorí sú odkázaní na pomoc blížnych. Prosíme vás o spoluprácu pri identifikovaní takýchto ľudí prostredníctvom informácie na facebooku, osobným kontaktom či na základe mailovej komunikácie. Veríme, že sa nájdu medzi nami ochotní poskytovatelia pomoci, ktorí kresťanské zásady oživia skutkami lásky k blížnym.
Spoločné dobro sa angažuje pri organizovaní a príprave farských podujatí, poskytuje príspevky na realizáciu spomienkových slávností a výročných sviatkov, podporuje prácu s deťmi a mládežou, angažuje sa v sociálnej oblasti, prispieva na tábor detí a tábor rodín a pod. Okrem toho sa podieľa na tvorbe databázy farnosti editovaním a vydávaním farského spravodaja, ktorý má za úlohu informovať o dianí vo farnosti, spájať spoločenstvá a príhovormi duchovných otcov aj formovať myslenie veriacich. Všetky vydané čísla sú dostupné na internetovej stránke združenia.
Združenie je zaregistrované v zozname prijímateľov 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby, preto možno aj takto podporiť podujatia realizované v našej farnosti i jednotlivcov, ktorí pomoc potrebujú.
Spoločné dobro má ambíciu nadviazať na doterajšiu činnosť, a preto vo svojich radoch uvíta všetkých, ktorí sa chcú angažovať v nejakej oblasti a pomôžu rozvíjať ducha sociálnej a kresťanskej solidarity v našej farskej rodine.
Nech Pán požehná naše rozhodnutia pri spravovaní združenia a všetky aktivity pre spoločné dobro.

Členovia výkonného výboru
Spoločné dobro (Salus Communis), o. z.

Rozšírme svoje rady, hľadajme Božie kráľovstvo v nás a v našich srdciach!
SPRÁVY
Krížová cesta farnosti ulicami Petržalky na Veľký piatok, fotografie nájdete vo fotogalérii.