SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO
Milí priatelia, ctení farníci,

v mene vedenia o. z. Spoločné dobro (Salus Communis), ktoré od roku 2006 pôsobí pri Farnosti Svätej rodiny v Bratislave – Petržalke a podieľa sa na jej aktivitách, sa opäť obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej resp. právnickej osoby za rok 2017. Združenie je riadne zaregistrované v zozname prijímateľov 2%, a preto možno aj takýmto spôsobom podporiť podujatia realizované v našej farnosti i jednotlivcov, ktorí pomoc potrebujú. Spoločné dobro sa angažuje pri organizovaní a príprave farských podujatí, pričom spolupracuje s ďalšími spoločenstvami farnosti. Poskytuje príspevky na realizáciu spomienkových slávností a výročných sviatkov, podporuje prácu s deťmi a mládežou, angažuje sa v sociálnej oblasti, jednak jednorazovou podporou viacdetných rodín, jednak formou príspevkov na tábor detí a tábor rodín či farských pútí a pod.
Veríme, že príspevky z Vašich daní za rok 2017 budú aj naďalej slúžiť na spoločné dobro a potreby členov nášho farského spoločenstva i na rozvíjanie ducha sociálnej a kresťanskej solidarity.
Tlačivo na poukázanie dane je k dispozícii vzadu na stolíku v kostole a môžete si ho stiahnuť aj z odkazu dole.
Nech všetkých darcov Pán odmení a nech požehná naše rozhodnutia pri spravovaní združenia a jeho prostriedkov.
 
S úctou a poďakovaním za Vašu ochotu prispieť na spoločné dobro,
 
                                                                                              Doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD.
                                                                                                            predsedníčka SD
formulár vyhlásenia