SALUS COMMUNIS - SPOLOČNÉ DOBRO09.03.2008
Prednáška ThLic. Ľubomíry Cehuľovej MPH: Obeta ako súčasť života a pozitívny rozmer utrpenia